Obsah

Projekty
 

 • Obec Veľká Paka je členom MAS Agroprameň. Viac informácií o MAS nájdete na http://www.agropramen.sk/
 • Projekty spolufinancované s EÚ - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dňa 24.11.2015 bolo zo strany SIEA odsúhlasené verejné obstarávanie, dňa 25.11.2015 sa po odsúhlasení OZ podpísala zmluva na dodávku a montáž verejného osvetlenia.
 • Publicistu nájdete tu ( .doc 138 kB)
 • Záznam z administratívnej kontroly ( .pdf 82 kB)
 • Projekt je úspešne dokončený.
 • Projek - dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému, projekt bol schválený PPA. Dňa 26.11.2015 bola PPA schválená refundácia finančných prostriedkov. Vyhlásenie nájdete tu ( .jpes 389 kB)
 • Projekt prefinancovanie 12BJ. Dňa 27.11.2015 ŠFRB priznal obci Veľká Paka poskytnutie podpory na kúpu nájomných bytov vo výške 439.380€ čo je 70% z ceny, zvyšných 30% poskytne MDVRR SR formou dotácie. Oznámenie nájdete tu. ( .jpeg 269 kB)
 • Ku dňu 29.04.2016 je projekt úspešne ukončený a budova 12BJ prešla do vlastníctva obce.
 • Projekt výstavba peších komunikácií v obci Veľká Paka. Dňa 10.02.2016 bola podaná Žiadosť o NFP z PRV 2014-2020, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie, aktivita 1 - výstavba chodníkov. Prehladnú situáciu nájdete tu ( .pdf 8 603 kB). PD k nahliadnutiu nájdete na OÚ vo Veľkej Pake
 • Projekt "EUROPE FOR CITIZENS"    Obec Veľká Paka sa zapojila do projektu "EUROPE FOR CITIZENS" (Európa pre občanov), v spolupráci so zahraničnými partnerskými obcami na usporiadanie viac dňového Dňa obce v roku 2016. Momentálne prebieha podanie do 2. kola súťaže. K úspešnosti projektu nám chýbal 1 bod! Momentálne prebieha podanie na rok 2017.
 • Projekt prístavba k šatniam na futbalovom ihrisku .Dňa 25.2.2016 bola na PPA zaslaná žiadosť o NFP na prístavbu k šatniam na futbalovom ihrisku - výzva bola zrušená!!!
 • Projekt úprava verejného priestranstva pred OÚ. Žiadosť zaslaná na PPA.    
 • Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Dňa 07.02.2017 nám SIEA oznámila listom schválenie žiadosti o poskytnutie NFP na Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy miestnych spolkov a združení. Vrámci projektu budú vymenené okná/dvere, strecha a budova sa zateplí. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 305.212€.    

O úspešnosti podaných projektov Vás budeme priebežne informovať.