Obsah

Uznesenia


Rok 2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
219/2017 Voľba návrhovej komisie21.12.2017
220/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení21.12.2017
221/2017 PHSR obce na roky 2017-202121.12.2017
222/2017 Správa audítora za rok 201621.12.2017
223/2017 Rozpočet na roky 2018 -202021.12.2017
224/2017 Zásady o poskytovaní dávok21.12.2017
225/2017 Odmeny poslancom21.12.2017
226/2017 Rozpočtové opatrenie21.12.2017
227/2017 Zmluva o zriadení Združenia Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka + stanovy21.12.2017
228/2017 Dohoda o spoločnom školskom obvode s obcou Lehnice21.12.2017
229/2017 Cena vodného a stočného na rok 201821.12.2017
230/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. polrok 201821.12.2017
231/2017 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Ambulancie pohotovostnej služby – verzus Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne na rok 201821.12.2017
232/2017 Informácie o prebiehajúcich žiadostiach o NFP21.12.2017
202/2017 Voľba návrhovej komisie08.11.2017
203/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení08.11.2017
204/2017 Správa o plnení rozpočtu do 31.07. 201708.11.2017
205/2017 Správa o práci na obecnej kronike08.11.2017
206/2017 Správa o stavebných konaniach za I. polrok 201708.11.2017
207/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 2016/201708.11.2017
208/2017 Zmeny a doplnky ÚP obce – žiadosť Ing. Anna Darnadyová , Karolína Kovácsová08.11.2017
209/2017 Žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia – Ján Takács, Erika Šipošová , Andrea Dobrovičová08.11.2017
210/2017 Publikácia k 70. výročiu presídľovania08.11.2017
211/2017 Chodník pri ZŠ , okolo budovy ZŠ , chodník - ulička08.11.2017
212/2017 Podanie žiadostí o NFP do  Environmentálneho fondu a do PPA PRV 7.408.11.2017
213/2017 Informácia o kontrole z hygieny v materskej škole08.11.2017
214/2017 Vyrúbanie lesa smerom na Macov08.11.2017
215/2017 Potvrdenie o konaní SPF ohľadom pozemkov p. Tibora Barányiho08.11.2017
216/2017 Spoločný školský obvod Veľká Paka – Lehnice08.11.2017
217/2017 Čierna skládka na pozemku NDS08.11.2017
218/2017 Oplotenie vyčisteného pozemku č. 258/4 v Malej Pake08.11.2017
192/2017 Voľba návrhovej komisie26.07.2017
193/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení26.07.2017
194/2017 Správa o plnení príjmov z daní a miestnych poplatkov26.07.2017
195/2017 Záverečný účet obce 2016 - Plnenie rozpočtu 201626.07.2017
196/2017 Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok201726.07.2017
197/2017 Návrh VZN obce Veľká Paka č. 1/2017 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka,26.07.2017
198/2017 ŽIadosť o vrátenie poplatku za  merače elektriny 12BJ26.07.2017
199/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2016/201726.07.2017
200/2017 Mimoriadna finančná výpomoc pre Tímeu Pörsökovú na opravu vyhoreného domu a zariadenia26.07.2017
201/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 201626.07.2017
176/2017 Voľba návrhovej komisie01.06.2017
177/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení01.06.2017
178/2017 Určenie ceny stočného01.06.2017
179/2017 Odpredaj pozemkov v spoluvlastníctve obce pre Carneval International s.r.o.01.06.2017
180/2017 Zmluva o prenájme pozemku pre NDS01.06.2017
181/2017 Zápis do kroniky01.06.2017
182/2017 Pridelenie obecného bytu01.06.2017
183/2017 Poplatok za LSPP v Šamoríne pre spol. Rescue – BH s.r.o.01.06.2017
184/2017 Zateplenie budovy základnej školy01.06.2017
185/2017 Zrušenie uznesenia o zadávaní zákaziek na „Dopyty“ a komisiu pre verejné obstarávanie01.06.2017
186/2017 Žiadosť o prenájom pozemku č. 81/1 v k.ú. Malá Paka p. Monika Mrázová01.06.2017
187/2017 Žiadosť o prenájom časti pozemku č. 143/3 v k. ú. Čukárska Paka p. Viera Stanová01.06.2017
188/2017 Súdny spor so spol. CNS Eurogrants01.06.2017
189/2017 Dotácia z TT VÚC na Deň obce01.06.2017
190/2017 Stav podaných projektov a revízia el. zariadení01.06.2017
191/2017 Návrh finančnej komisie na prioritné opravy01.06.2017
165/2017 Voľba návrhovej komisie22.03.2017
166/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení22.03.2017
167/2017 Odpočet práce OÚ a samosprávy obce za roky 2015/201622.03.2017
168/2017 Úprava rozpočtu -rozpočtové opatrenie č.1/201722.03.2017
169/2017 Plán práce OZ na rok 201722.03.2017
170/2017 Návštevnosť obecnej knižnice22.03.2017
171/2017 Žiadosť pána Lysáka s manželkou na zaradenie funkčného využitia pozemkov do rozpracovaného návrhu ÚPN obce Veľká Paka22.03.2017
172/2017 Zámer založenia Združenia obcí (Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka), za účelom vyriešenia problému s umiestnením žiakov na II. stupeň ZŠ22.03.2017
173/2017 Správa starostu o prebiehajúcich projektoch a dotáciách22.03.2017
174/2017 Cena vodného a stočného na rok 201722.03.2017
175/2017 Určenie platu starostu22.03.2017

Rok 2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
164/2016 - Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake15.12.2016
163/2016 - Prípravné práce na R715.12.2016
162/2016 - Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND15.12.2016
161/2016 - Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov15.12.2016
160/2016 - Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 201615.12.2016
159/2016 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 201715.12.2016
158/2016 - Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka15.12.2016
157/2016 - Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka15.12.2016
156/2016 - Žiadosť p. Ing. Petra Poláka15.12.2016
155/2016 - Voľba návrhovej komisie15.12.2016
154/2016 - Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete06.10.2016
153/2016 - Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o.06.10.2016
152/2016 - Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie06.10.2016
151/2016 - Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 201606.10.2016
150/2016 - Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk.rok 2015/ 201606.10.2016
149/2016 - Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/201606.10.2016
148/2016 - Správa o činnosti komisií za I polrok 201606.10.2016
147/2016 - Správa o činnosti miestnej knižnice06.10.2016
146/2016 - Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 201606.10.2016
145/2016 - Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.201606.10.2016
144/2016 - Preloženie žiadosti p. Poláka06.10.2016
143/2016 - Voľba návrhovej komisie06.10.2016
142/2016 - Oprava ciest v obci30.06.2016
141/2016 - Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik)30.06.2016
140/2016 - Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci30.06.2016
139/2016 - Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko30.06.2016
138/2016 - Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu30.06.2016
137/2016 - Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej30.06.2016
136/2016 - Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka30.06.2016
135/2016 - Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce30.06.2016
134/2016 - Nákup motorového vozidla30.06.2016
133/2016 - Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová30.06.2016
132/2016 - Zmeny a doplnky územného plánu obce30.06.2016
130/2016 - Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany30.06.2016
131/2016 - Voľba návrhovej komisie30.06.2016
129/2016 - Nájomné zmluvy 8 BJ28.04.2016
128/2016 - Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o.28.04.2016
127/2016 - Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút28.04.2016
126/2016 - Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž.28.04.2016
125/2016 - Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 201528.04.2016
124/2016 - Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 201528.04.2016
123/2016 - Kolaudácia kanalizácie28.04.2016
122/2016 - Nákup osobného vozidla28.04.2016
121/2016 - Zmeny územného plánu obce Veľká Paka28.04.2016
120/2016 - Voľba návrhovej komisie28.04.2016
119/2016 - Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,15.03.2016
118/2016 - Voľba návrhovej komisie15.03.2016
117/2016 - Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR23.02.2016
116/2016 - Zmena cenníka na prenájom KD23.02.2016
115/2016 - Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie23.02.2016
114/2016 - ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien23.02.2016
113/2016 - Plán OZ na rok 201623.02.2016
112/2016 - Zmena - prevod rozpočtu obce 201623.02.2016
111/2016 - Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov23.02.2016
110/2016 - Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko23.02.2016
109/2016 - Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR23.02.2016
108/2016 - Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu23.02.2016
107/2016 - Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s.23.02.2016
106/2016 - Voľba návrhovej komisie23.02.2016

Rok 2015

NázovVyvesenéDátum zvesenia
105/2015 - Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia10.12.2015
104/2015 - Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR10.12.2015
103/2015 - Poľovné združenie FALCO Veľká Paka10.12.2015
102/2015 - Zmluva na poistenie obecného majetku10.12.2015
101/2015 - Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s.10.12.2015
100/2015 - Návrh zmluvy ŠFRB10.12.2015
99/2015 - Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka10.12.2015
98/2015 - Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace10.12.2015
97/2015 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.193710.12.2015
96/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová10.12.2015
95/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová10.12.2015
94/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová10.12.2015
93/2015 Odmeny poslancov OZ10.12.2015
92/2015 - Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)10.12.2015
91/2015 - Prerokovanie platu starostu10.12.2015
90/2015 - Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 201610.12.2015
89/2015 - Návrh rozpočtu obce na rok 201610.12.2015
88/2015 - Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 201610.12.2015
87/2015 - Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/201210.12.2015
86/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení10.12.2015
85/2015 - Voľba návrhovej komisie10.12.2015
84/2015 - Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“23.11.2015
83/2015 - Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ23.11.2015
82/2015 - Verejné osvetlenie23.11.2015
81/2015 - Voľba návrhovej komisie23.11.2015
80/2015 - Predaj obecného osobného vozidla Škoda Felicia Pick Up15.10.2015
79/2015 - Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka15.10.2015
78/2015 - Žiadosť p. Zoltána Nagya15.10.2015
77/2015 - Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.15.10.2015
76/2015 - Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej15.10.2015
75/2015 - Rušenie uznesení č. 66 a 6715.10.2015
74/2015 - Žiadosti o otvorenie územného plánu obce – WORD, s.r.o., Vladimír Pavlíček15.10.2015
73/2015 - Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť15.10.2015
72/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení15.10.2015
71/2015 - Návrhová komisia15.10.2015
70/2015 - Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.21.09.2015
69/2015 - Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake21.09.2015
68/2015 - Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.21.09.2015
67/2015 - Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.21.09.2015
66/2015 - Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová21.09.2015
65/2015 - Voľba návrhovej komisie21.09.2015
64/2015 - Návrh na opravu komunikácie vo Veľkej a v Čukárskej Pake27.07.2015
63/2015 - Ponuka p. Marty Plajerovej27.07.2015
62/2015 - Žiadosť MUDr. Alexandru Vargu27.07.2015
61/2015 - Rozšírenie živnosti obce27.07.2015
60/2015 - Zmena projektu kúrenia ZŠ a MŠ27.07.2015
59/2015 - Oprava strechy na kultúrnom dome27.07.2015
58/2015 - Vybudovanie spevnených plôch pri železničných staniciach vo Veľkej Pake a Malej Pake27.07.2015
57/2015 - Žiadosť spoločnosti DESTROY s.r.o. o stanovisko obce k usporiadaniu vlastníctva pozemkov27.07.2015
56/2015 - Program odpadového hospodárstva ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne27.07.2015
55/2015 - Smernica č.2/2015 -evidovanie , odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku27.07.2015
54/2015 - Smernica č. 1/2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov27.07.2015
53/2015 - Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka27.07.2015
52/2015 - Voľba hlavného kontrolóra obce Veľká Paka27.07.2015
51/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení27.07.2015
50/2015 - Voľba návrhovej komisie27.07.2015
49/2015 - Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka15.06.2015
48/2015 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka15.06.2015
47/2015 - Návrhová komisia15.06.2015
46/2015 - Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu Veľká Paka od 01.06.201528.05.2015
45/2015 - Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o majetkovoprávne usporiadanie pozemku -preložená28.05.2015
44/2015 - Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o súhlas s dočasným oplote - preložená28.05.2015
43/2015 - Žiadosť o podporu MČ Bratislava - Vrakuňa28.05.2015
42/2015 - Žiadosť p. J. Jurányiho - preložená28.05.2015
41/2015 - ŽIadosť p. Petra Špirocha - preložená28.05.2015
40/2015 - Žiadosť p.Michala Urbana - preložená28.05.2015
39/2015 - Pridelenie nájomných bytov28.05.2015
38/2015 - Odvolanie hlavnej kontrolórky28.05.2015
37/2015 - Upozornenie hlavnej kontrolórky28.05.2015
36/2015 - Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č.1/201528.05.2015
35/2015 - Záverečný účet obce za rok 201428.05.2015
34/2015 - Správa o plnení rozpočtu28.05.2015
33/2015 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu28.05.2015
32/2015 - Plnenie vlastných uznesení28.05.2015
31/2015 - Návrhová komisia28.05.2015
30/2015 - Uznesenia k ŠFRB a MDVaRR SR pre 12BJ26.02.2015
29/2015 - Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 12 BJ STRESTAV, s.r.o.26.02.2015
28/2015 - Kúpna zmluva 12 BJ STRESTAV, s.r.o.26.02.2015
27/2015 - Investičný plán obce na roky 2015 -201726.02.2015
26/2015 - Rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 - obec nebude zostavovať programový rozpočet26.02.2015
25/2015 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 201526.02.2015
24/2015 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 201526.02.2015
23/2015 - Plán práce OZ na rok 201526.02.2015
22/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení26.02.2015
21/2015 - Voľba návrhovej komisie26.02.2015
20/2015 - Rôzne-Úhrada sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,,Učiaci sa región,,29.01.2015
19/2015 - Upozornenie hlavného kontrolóra na hrubé zanedbávanie povinností29.01.2015
18/2015 - Zaradenie do územia pôsobnosti MAS – Agroprameň29.01.2015
17/2015 - Poverenie zástupcu starostu29.01.2015
16/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení29.01.2015
15/2015 - Voľba návrhovej komisie29.01.2015

Rok 2014