Obsah

Späť

100/2015 - Návrh zmluvy ŠFRB

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. g: Návrh zmluvy ŠFRB

Uznesenie 100/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 1. schvaľuje zmluvu č. 200/532/2015 so ŠFRB o poskytnutí úveru na obstaranie nájomného bytového domu 12BJ kúpou.
 2. poveruje starostu podpísaním zmluvy.
 3. schvaľuje dotačné zmluvy s MDVaRRSR na obstaranienájomných bytov č.0188-PRB/2015 a na obstaranie technickej vybavenosti č. 0189-PRB/2015
 4. poveruje starostu podpísaním dotačných zmlúv

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
 • Za: Ivan Seňan starší
 • Za: Alena Kosťová
 • Za: Alexander Hunka
 • Za: Ladislav Kalina
 • Za: Milan Žilinský
 • Za: Štefan Szelle
 • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť