Obsah

Späť

101/2015 - Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. h: Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s.

Uznesenie 101/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  1. prekladá uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve č.Z10122015124 s ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, 82104 BA.
  2. prekladá uzatvorenie riadnej zmluvy na zabezpečenie zberu separovaného odpadu po obdržaní autorizácie od MŽP SR .

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť