Obsah

Späť

104/2015 - Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. k: Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR

Uznesenie 104/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/navrhuje vyjednanie nižšej sumy na zriadenie vecných bremien na pozemky dotknuté  

    výstavbou kanalizácie podľa GPč.35021934-281/2015 a č. 35021934-282/2015, ako je

    návrh ŽSR 3,60€ /m2.

B/poveruje starostu obce podpísaním zmluvy aj v prípade neúspechu jednania

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť