Obsah

Späť

106/2016 - Voľba návrhovej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 106/2016

Znenie uznesenia

1.  Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 106

 

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  volí:

 

  1. predsedu návrhovej komisie:  Alena Kosťová

 

     b) členov komisie:  Alexander Hunka, Ing. Ladislav Kalina

 

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti: 0

 zdržal sa: 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť