Obsah

Späť

107/2016 - Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. a: Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s.

Uznesenie 107/2016

Znenie uznesenia

 

Uznesenie č. 107

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  1. s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve č.Z10122015124 s ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, 82104 BA.
  2. s ú h l a s í s uzatvorením riadnej zmluvy na zabezpečenie zberu separovaného odpadu po obdržaní autorizácie od MŽP SR .

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť