Obsah

Späť

11/2015 - Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 11: Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka

Uznesenie 11/2015

Znenie uznesenia

Odvoláva  hlavnú kontrolórku obce   PaedDr. Danielu Bušinskú,  podľa §18a

 ods. 9 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. pre hrubé porušenie svojich povinností.

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Proti: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť