Obsah

Späť

110/2016 - Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. d: Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko

Uznesenie 110/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.110

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ r u š í uznesenie č. 97/2015

 

B/ s c h v a ľ u j e  odpredaj obecných pozemkov p. č. 192/34 o výmere 32 m2 na LV č. 1072 a p. č. 192/35 o výmere 20 m2 na LV č. 1072 v katastrálnom území Veľká Paka  pre Ladislava Valka rodné priezvisko Valkó, bytom Veľká Paka č.204, nar. 03.07.1937 za cenu 14,64 €/m2 v súlade § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, a to  priamym predajom z  dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že menovaný užíva dané parcely už dlhé roky, sú oplotené a obec ich nevie inak využiť.

Počet prítomných poslancov : 6

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť