Obsah

Späť

111/2016 - Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. e: Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov

Uznesenie 111/2016

Znenie uznesenia

 

Uznesenie č. 111

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

A/ s ú h l a s í so žiadosťou Vladimíra Pavlíčeka o zmenu ÚPN v lokalite V1-1, parcela č.:    298/59 v k. ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.                               Žiadateľ bude zmeny a doplnky ÚPN financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

B/ s ú h l a s í so žiadosťou Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite A1-5, Zmena využitia z plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti na plochy určené na bývanie v rodinných domoch. Žiadateľ bude zmeny a doplnky ÚPN financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

C/ s ú h l a s í so žiadosťou Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite V1-1 a V1-2, parc. č. 298/43, 298/47 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.                    Žiadateľ bude zmeny a doplnky ÚPN financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

D/ s ú h l a s í so žiadosťou Moniky Szerdaovej o zmenu ÚPN v lokalite D2-3, parc. č.: 215/8, 251/7, 251/6 v k.ú. Čukárska Paka, zmena z využitia „záhradkárska osada“ na „bývanie v rodinných domoch“, po kladnom stanovisku Okresného úradu odbor opravných prostriedkov v Trnave. Žiadateľ bude zmeny a doplnky financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

E/ s ú h l a s í so žiadosťou JUDr. Júliusa Urbana o zmenu ÚPN v lokalite D2-2, parc. č.: 238/2, 239/3 v k. ú. Veľká Paka, zmena z využitia „záhradkárska osada“ na „bývanie v rodinných domoch“, po kladnom stanovisku Okresného úradu odbor opravných prostriedkov v Trnave. Žiadateľ bude zmeny a doplnky financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

F/ s ú h l a s í so žiadosťou WORD, s.r.o. o zaradenie parc. č.: 151/28, 151/55 v k. ú. Čukárska Paka do ÚPN obce s využitím na „bývanie v rodinných domoch“, po kladnom stanovisku Okresného úradu odbor opravných prostriedkov v Trnave.                                     Žiadateľ bude zmeny a doplnky financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

G/ s ú h l a s í so žiadosťou Ing. Karola Lysáka o zmenu ÚPN v lokalite D2-2, parc. č.: 238/1 v k. ú. Veľká Paka, zmena z využitia „záhradkárska osada“ na „bývanie v rodinných domoch“, a parc. č.: 255/1, 255/2 k. ú. Čukárska Paka na „bývanie v rodinných domoch“, po kladnom stanovisku Okresného úradu odbor opravných prostriedkov v Trnave.                  Žiadateľ bude zmeny a doplnky financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

H/ s ú h l a s í so žiadosťou Marty Lehotovej o zaradenie do ÚPN, parc. č.: 276/4 k. ú. Čukárska Paka, na „bývanie v rodinných domoch“, po kladnom stanovisku Okresného úradu odbor opravných prostriedkov v Trnave.                                                                                      Žiadateľ bude zmeny a doplnky financovať spoločne s ostatnými žiadateľmi.

 

Počet prítomných poslancov : 6

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť