Obsah

Späť

112/2016 - Zmena - prevod rozpočtu obce 2016

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. 4: Zmena - prevod rozpočtu obce 2016 

Uznesenie 112/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.112

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016.

Počet prítomných poslancov : 6

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť