Obsah

Späť

114/2016 - ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. 6: ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Uznesenie 114/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.114

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

s c h v a ľ u j e zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemky  reg. ,,E,, par. č. 192/1, 275/1, 158/8 v  katastrálnom území Veľká Paka pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za sumu 10,-EUR za 1m trasy el. vedenia.

Počet prítomných poslancov : 6

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť