Obsah

Späť

115/2016 - Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. a: Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie

Uznesenie 115/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.115

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

s c h v a ľ u j e  poskytnutie  zľavy z ubytovania v ubytovacích priestoroch kultúrneho domu pre p. Jozefa  Šimona a jeho syna, s tým, že  od 01.03.2016 budú platiť 5,-EUR/os. bez DPH po dobu 12 mesiacov.

Počet prítomných poslancov : 6

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť