Obsah

Späť

116/2016 - Zmena cenníka na prenájom KD

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. b: Zmena cenníka na prenájom KD

Uznesenie 116/2016

Znenie uznesenia

 

Uznesenie č.116

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

s ú h l a s í  s oslobodením od poplatkov za prenájom KD organizáciám so sídlom vo Veľkej Pake.

Počet prítomných poslancov : 6

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť