Obsah

Späť

117/2016 - Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. c: Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR

Uznesenie 117/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.117

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

s ú h l a s í

A/ s podaním žiadostí PPA, Názov opatrenia PRV – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.2

B/ s podaním žiadostí PPA, Názov opatrenia PRV – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.4

C/ s podaním žiadostí MŽP SR, operačný program Kvalita životného prostredia

 Počet prítomných poslancov : 6

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Neprítomný: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť