Obsah

Späť

119/2016 - Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2016
Bod č. 3: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,

Uznesenie 119/2016

Znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake

 

A/  b e r i e   n a    v e d o m i e

informatívnu  správu  starostu  obce  o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy miestnych spolkov a združení“,

 

 

 

 

B/  s c h v a ľ u j e  

 

predloženie žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v rámci prioritnej osi 4. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy miestnych spolkov a združení“ nasledovne:

 

 1. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy miestnych spolkov a združení

 

 1. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 305 212,42 EUR s DPH

 

 1. Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 0,00 EUR

 

 1. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 15 260,62 EUR

 

 1. Kód výzvy:                  OPKZP-PO4-SC431-2015-6 

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
 • Za: Ivan Seňan starší
 • Za: Alena Kosťová
 • Za: Alexander Hunka
 • Za: Ladislav Kalina
 • Za: Milan Žilinský
 • Neprítomný: Štefan Szelle
 • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 15. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť