Obsah

Späť

12/2015 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 12: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka

Uznesenie 12/2015

Znenie uznesenia

               A. vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra obce Veľká Paka,  na deň  29.1.2015

 

 B.  u k l a d á    obecnému úradu vo Veľkej Pake zverejniť vyhlásenie o voľbe   

 hlavného kontrolóra v zmysle § 18 a zákona č.369/90 Z. z. v znení platnej úpravy   

 obvyklým spôsobom , aby kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce mohli  

 svoje prihlášky odovzdať v zákonnej lehote

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť