Obsah

Späť

120/2016 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 120/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
v o l í
A/ predsedu návrhovej komisie : Alena Kosťová
B/ členov komisie : Štefan Szelle , Alexander Hunka
Počet prítomných poslancov : 5
Hlasovanie :
za: 5
proti :0
zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť