Obsah

Späť

121/2016 - Zmeny územného plánu obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. A: Zmeny územného plánu obce Veľká Paka

Uznesenie 121/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
p r e k l a d á
obstaranie zmeny územného plánu obce Veľká Paka na najbližšie zasadanie a zadáva Obecnému úradu vyžiadať od Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov o obšírnejšie stanovisko k lokalitám, ku ktorým vydal záporné stanovisko .
Počet prítomných poslancov : 6
Hlasovanie :
za: 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť