Obsah

Späť

123/2016 - Kolaudácia kanalizácie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. C: Kolaudácia kanalizácie

Uznesenie 123/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
A / b e r i e n a v e d o m i e správu starostu o stave kolaudácie kanalizácie
B/ p o v e r u j e starostu obce vypracovaním GP pre potrebu zriadenia vecných bremien
pre Slovenský pozemkový fond
Počet prítomných poslancov : 6
Hlasovanie :
za: 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť