Obsah

Späť

126/2016 - Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž.

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. A: Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž.

Uznesenie 126/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
A /p r e k l a d á žiadosť p. Jána Halgaša a p. Kataríny Halgašovej na najbližšie zastupiteľstvo
B/ u k l a d á obecnému úradu zvolať rokovanie ohľadom ďalších možností zabezpečenia prechodu cez pozemok p.č. 316/25 o výmere 115m2 v katastrálnom území Veľká Paka
Počet prítomných poslancov : 6
Hlasovanie :
za: 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť