Obsah

Späť

128/2016 - Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o.

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. C: Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o.

Uznesenie 128/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
A/ n e s ú h l a s í s vyplatením faktúry č.: 1215152 od spločnosti CNS EuroGrants s.r.o., Kúty vo výške 11.822,-€ s DPH za „odplatu v prípade úspechu projektu za poskytovanie konzultačných činností podľa čl. 4.2.2. Zmluvy o poskytovaní konzultačných činností“ zo dňa 12.04.2010
B/ p o v e r u j e obecný úrad preskúmaním komunikácie medzi Obecným úradom a spoločnosťou Enermont a vyšpecifikovaním dôvodu na nevyplatenie faktúry
Počet prítomných poslancov : 6
Hlasovanie :
za: 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť