Obsah

Späť

129/2016 - Nájomné zmluvy 8 BJ

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. D: Nájomné zmluvy 8 BJ

Uznesenie 129/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
A/ p o v e r u j e starostu obce podpísaním nájomných zmlúv s nájomcami 12BJ od 01.05.2016 vo výške 120,-€ mesačne
B/ p o v e r u j e starostu obce podpísaním zmlúv so ZSE na zriadenie odberného miesta v každom vchode 12BJ na spoločné priestory
Počet prítomných poslancov : 6
Hlasovanie :
za: 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť