Obsah

Späť

130/2016 - Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. a: Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany

Uznesenie 130/2016

Znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

  1. schvaľuje zmluvu o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

            so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany 149 na základe ktorej sa obec Veľká Paka stane  

            členom uvedeného združenia obcí.

 

  1. schvaľuje stanovy združenia obcí Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi  so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 149,  ktoré sú súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí. 

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0 

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť