Obsah

Späť

131/2016 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 131/2016

Znenie uznesenia

v o l í

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Alena Kosťová

B/ členov komisie :  Ing. Ladislav Kalina, Štefan Szelle

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0 

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť