Obsah

Späť

132/2016 - Zmeny a doplnky územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. b: Zmeny a doplnky územného plánu obce

Uznesenie 132/2016

Znenie uznesenia

 

 

 

A/ schvaľuje obstaranie zmeny územného plánu obce Veľká Paka.

 

B/ predmetom riešenia tejto zmeny územného plánu bude:

a/ žiadosť Vladimíra Pavlíčeka o zmenu ÚPN v lokalite V1-1, parcela č.: 298/59 v k. ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch,

b/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite A1-5, zmena využitia z plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti na plochy určené na bývanie v rodinných domoch,

c/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite V1-1 a V1-2, parc. č. 298/43, 298/47 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

d/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 299/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

e/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 298/35 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

f/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 302 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

g/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 303 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

h/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

i/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/2 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.

 

C/ Ostatné žiadosti o zmenu územného plánu podľa uznesenia č. 111/2016 zo dňa 23.02.2016 (body D – H ) nebudú predmetom riešenia tejto zmeny, nakoľko Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vo svojom stanovisku zn. OU-TT-OOP4-2016/011554 zo dňa 23.03.2016 nesúhlasí s realizáciou zámeru výstavby v týchto lokalitách, toto stanovisko bolo potvrdené v prehodnotení stanoviska č. OU-TT-00P4-2016/016339 zo dňa 17.05.2016 a obšírnejším zdôvodnením stanoviska č. OO-TT-00P4-2016/018149 zo dňa 16.05.2016.

 

D/ Všetky náklady súvisiace s  obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného plánu uhradia v plnom rozsahu žiadatelia uvedení v bode B/.

 

E/ Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Paka poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu obce a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona.

 

Počet prítomných poslancov : 6 

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :  0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť