Obsah

Späť

133/2016 - Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. c: Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová

Uznesenie 133/2016

Znenie uznesenia

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ súhlasí s odpredajom pozemku registra ,,C,, p.č. 316/25 o výmere 115 m2 v katastrálnom území Veľká Paka vo vlastníctve SPF, pre p. Jána Halgaša a p. Katarínu Halgašovú.

 

B/ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy na zriadenie VB na právo vstupu, prechodu, prejazdu a uloženie, údržbu sietí na pozemok registra ,,C,, p.č. 316/25 o výmere 115 m2 v katastrálnom území Veľká Paka – bezodplatne.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0 

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť