Obsah

Späť

135/2016 - Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. 4: Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce

Uznesenie 135/2016

Znenie uznesenia

                                            

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Veľká Paka za rok 2015 bez výhrad.

B/ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu na rok 2015.

C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľká 

     Paka za rok 2015.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0 

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť