Obsah

Späť

137/2016 - Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. a: Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej

Uznesenie 137/2016

Znenie uznesenia

súhlasí s premiestnením pamätného kríža z obecného pozemku č. 258/2, k.ú. Malá Paka do miestneho cintorína za dodržania podmienok stanovených v odbornom vyjadrení KPÚ zo dňa 20.04.2016. Premiestnenie sa uskutoční na náklady žiadateľa.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0 

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť