Obsah

Späť

138/2016 - Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. b: Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu

Uznesenie 138/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

nesúhlasí so žiadosťou Jozefa Trsťana a spol. o zmenu ÚPN na parcele reg. „E“, č. 333/2, k.ú. Veľká Paka z dôvodu, že je potrebné vysporiadať celú lokalitu.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0 

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť