Obsah

Späť

140/2016 - Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. d: Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci

Uznesenie 140/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

súhlasí so žiadosťou DHZ Veľká Paka o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci za organizovanie okrskových pretekov vo výške 480€.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :

 zdržal sa : 1 (Hunka)

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Zdržal sa: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť