Obsah

Späť

142/2016 - Oprava ciest v obci

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. f: Oprava ciest v obci

Uznesenie 142/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

poveruje Obecný úrad zadaním výberového konania na opravu ciest v časti Čukárska Paka na skládku, vo Veľkej Pake Veterná ul. Od p. Grunzu po koniec a časť pred pohostinstvom vo Veľkej Pake – od začiatku parku po koniec. Zároveň dať opraviť výtlky.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 5

 proti :

 zdržal sa : 1 (Szelle)

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Zdržal sa: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť