Obsah

Späť

143/2016 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 1.: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 143/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 143

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

A/ predsedu návrhovej  komisie :  Milana Žilinského

B/ členov komisie :  Štefana Szelleho  a  Ing. Ladislava Kalinu

 

Počet prítomných poslancov : 4

 

 Hlasovanie : 

 za: 3

 proti :0

 zdržal sa : 1 ( Žilinský )

Hlasovanie

Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Zdržal sa: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 6. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť