Obsah

Späť

144/2016 - Preloženie žiadosti p. Poláka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 2.: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 144/2016: Preloženie žiadosti p. Poláka

Znenie uznesenia

 

                                                  Uznesenie č. 144

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

prekladá  žiadosť pána Ing. Petra Poláka o stanovisko k pozemkom vo vlastníctve SPF v k.ú. Malá Paka parc. č.: 259/2, 259/3  z dôvodu neúčasti  troch poslancov na zasadaní .

 

 

Počet prítomných poslancov : 4

 

Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 0

 zdržal sa :0 

Hlasovanie

Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 6. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť