Obsah

Späť

146/2016 - Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 4.: Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 

Uznesenie 146/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 146

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 za rok2016.

 

Počet prítomných poslancov: 4

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 0

Hlasovanie

Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Neprítomný: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 6. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť