Obsah

Späť

155/2016 - Voľba návrhovej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 155/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

volí

A/ predsedu návrhovej  komisie : Milan Žilinský

B/ členov komisie : Alexander Hunka  a  Ing. Július Varga

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť