Obsah

Späť

157/2016 - Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 4: Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka

Uznesenie 157/2016

Znenie uznesenia

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 A/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2017

 

 B/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2018-2019

 

 C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka

 

 

 Počet prítomných poslancov : 6

 

 Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa: 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť