Obsah

Späť

158/2016 - Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 5: Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka

Uznesenie 158/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Veľká Paka

 

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť