Obsah

Späť

159/2016 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 6: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Uznesenie 159/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť