Obsah

Späť

16/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.01.2015
Bod č. 3: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 16/2015

Znenie uznesenia

A. ruší

   Uznesenie č. 11 , ktorým  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake odvoláva  hlavnú

   kontrolórku obce   PaedDr. Danielu Bušinskú,  podľa §18a  ods. 9 písm. b) zák. č.  

   369/1990 Zb. pre hrubé porušenie svojich povinností. /zdôvodnenie podľa návrhu/

-OZ ruší uznesenie z dôvodu nedodržania zákonnej povinnosti pri odvolaní hlavnej kontrolórky v zmysle § 18a ods. 9 písm. b) zákona o obecnom zriadení.

    B. ruší

    Uznesenie č.12 , ktorým Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake  vyhlasuje  voľbu      

    hlavného kontrolóra obce Veľká Paka,  na deň     29.1.2015  a   u k l a d á    obecnému

    úradu vo Veľkej Pake zverejniť vyhlásenie o voľbe hlavného kontrolóra v zmysle § 18

    a zákona č.369/90 Z. z. v znení platnej úpravy  obvyklým spôsobom , aby kandidáti na

    funkciu hlavného kontrolóra obce mohli   svoje prihlášky odovzdať v zákonnej lehote

    - zrušené v súvislosti so zrušením uznesenia č. 11.

    C.  Prekladá

    termín na vykonanie  mimoriadnej inventarizácie majetku  k dátumu   28.02.2015 .

    Pôvodnom Uznesení č.13 bol nariadení dátum k 31.01.2015

         Dôvod :

         -inventarizácia prebieha pomaly z dôvodu nedostatočnej alebo žiadnej  

          inventarizácie z predošlých rokov.

    D. Prekladá

    žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisie  výstavby   a do komisie  

    športu, na najbližšie zasadanie po zasadaní jednotlivých komisií. Žiadosť pána Jozefa 

    Domonkoša bola už raz  preložená  Uznesením  č.14  zo dňa 15.12.2014 .

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 29. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť