Obsah

Späť

160/2016 - Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. a/: Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016

Uznesenie 160/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 

A/ berie na vedomie návrh finančnej komisie odmien poslancov OZ v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ

 

B/ berie na vedomie zrieknutie sa poslancov svojich odmien za rok 2016 menovite:

Milan Žilinský , Štefan  Szelle , Ivan Seňan

 

C/ schvaľuje vyplatenie odmien poslancom podľa návrhu finančnej komisie

 

 

D/ schvaľuje presunúť nevyčerpanú čiastku odmien vo výške 1 500 € do položky Transfery spoločenským organizáciám Rozpočtu na rok 2017.

 

E/ schvaľuje na návrh starostu obce Ivana Seňana vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancovi OZ Ing. Ladislavovi Kalinovi vo výške 1 200 €

Počet prítomných poslancov:

 

 Hlasovanie :  6

 za: 5

 proti : 0

 zdržal sa : 1

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Zdržal sa: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť