Obsah

Späť

161/2016 - Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. b/: Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov

Uznesenie 161/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje vyplatenie Vianočného príspevku vo  výške 20,- € na osobu na rok 2016 invalidným dôchodcom, ktorý predložili Obecnému úradu potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Neprítomný: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť