Obsah

Späť

164/2016 - Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. a/: Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake

Uznesenie 164/2016

Znenie uznesenia

berie na vedomie informácie Ing.  Sárkánya o výstavbe  haly č. II na  skládke odpadov , ktorá  bude  slúžiť na spracovanie plastov a obalov v areály skládky v Čukárskej Pake

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť