Obsah

Späť

165/2017 Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 165

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Alena Kosťová

B/ členov komisie : Štefan Szelle , Milan Žilinský

 

Počet prítomných poslancov : 7

 

Hlasovanie : 

 za: 7

 proti :0

 zdržal sa :0 

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť