Obsah

Späť

17/2015 - Poverenie zástupcu starostu

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.01.2015
Bod č. 4: Poverenie zástupcu starostu

Uznesenie 17/2015

Znenie uznesenia

berie na vedomie , že  

podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. §13 písmeno – b., starosta poveruje zastupovaním s platnosťou od 30.01.2015 pána Milana Žilinského.

Vyvesené: 29. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť