Obsah

Späť

171/2017 Žiadosť pána Lysáka s manželkou na zaradenie funkčného využitia pozemkov do rozpracovaného návrhu ÚPN obce Veľká Paka

Uznesenie č. 171

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ prekladá žiadosť pána Lysáka s manželkou na zaradenie funkčného využitia pozemkov v k.ú. Čukárska Paka, parc. č. 255/1 a parc. č. 255/2 do rozpracovaného návrhu ÚPN obce Veľká Paka.

 

B/ ukladá obecnému úradu za úlohu zvolať do 14 dní pracovné stretnutie s pánom Lysákom, prípadne jeho zástupcom, za účelom oboznámenia sa s daným stavom vysporiadania obecných pozemkov v danej lokalite s prizvaním aj  žiadateľov, ktorí sú  v danej  veci  zainteresovaní, ktorým bolo schválené zaradenie  pozemkov do  zmien  a doplnkov územného  plánu č. 2/2016.

Počet prítomných poslancov:7

 

 Hlasovanie : 

 za: 7

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť