Obsah

Späť

175/2017 Určenie platu starostu

 

Uznesenie č. 175

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

u r č u j e

plat starostu obce Veľká Paka v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 2 259,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.4.2017 podľa výpočtu.

 

Výpočet mesačného platu starostu obce:

mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:

883,00 €                                                            x                      1,65               +                    55 %

priemerná mesačná mzda zamestnanca

v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok                          koeficient                           zvýšenie

 

883,00 € x 1,65 = 1.456,95 €

zvýšenie o 55 % =   801,32 €

________________________

                              2 258,27 €

 

Plat mesačne 2 259,00 €

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

 

Počet prítomných poslancov:7

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :

 zdržal sa : 1 / Hunka /

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť