Obsah

Späť

178/2017 Určenie ceny stočného

Uznesenie č. 178

 

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 určuje cenu za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 vo výške:

 1,05 €/m3 bez DPH.

 

 Počet prítomných poslancov:  6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa :0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť