Obsah

Späť

179/2017 Odpredaj pozemkov v spoluvlastníctve obce pre Carneval International s.r.o.

Uznesenie č. 179

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje odpredaj obecných pozemkov vedených na LV č. 1014 v  k. ú.. Veľká Paka ako parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parc. č. 529/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, parc. č. 529/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, parc. č. 529/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. 529/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, parc. č. 529/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2263 m2 v 1/20-ine v pomere k celku za podmienky, za cenu 7€/m2 v súlade s §9a ods. 8 písmeno  e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to priamym    predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na pozemkoch sú stavby a viacerí vlastníci.

Výmera spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/20-iny k uvedeným parcelám zodpovedá  výmere 124,35 m2 a sume 870,45,- EUR.

 

Počet prítomných poslancov:6

 

 Hlasovanie : 

 za: 5

 proti : 1 

 zdržal sa :0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť