Obsah

Späť

182/2017 Pridelenie obecného bytu

Uznesenie č. 182

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  prideľuje uvoľnený nájomný byt v 8BJ na základe tajného hlasovania od 01.06.2017

  p. Jozefovi Šimonovi.

 

  Počet prítomných poslancov: 6

 

  Hlasovanie : 

  za: 4 

  proti : 2

  zdržal sa : 0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť